TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE THÁNG 9/2018

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE THÁNG 9/2016

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 23-07-2016

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 08-07-2016

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 21-5-2016

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 16-5-2016

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 16-3-2016

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 16-1-2016

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 7-11-2015

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 24-10-2015

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 26-9-2015

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 12-9-2015

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 21-8-2015

TIẾN ĐỘ ĐẠT GIA RESIDENCE NGÀY 15-8-2015